Xuất bản thông tin

null Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong khu vực công tỉnh Đồng Tháp

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong khu vực công tỉnh Đồng Tháp

Nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và xác định nội dung trọng tâm, cấp bách, thường xuyên thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XI; hoàn chỉnh các chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng nhân tài, tạo điều kiện thuận lợi để nhân tài phát huy năng lực, sở trường để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Tỉnh, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao trong khu vực công, ngày 28 tháng 02 năm 2022, Ủy ban nhân dân Tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 66/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU.

Theo đó, tại Kế hoạch xác định mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo từng giai đoạn như sau:

- Đến năm 2025: 100% cán bộ, công chức cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm; 100% viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo đạt chuẩn trình độ đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục 2019; 70% giảng viên trường cao đẳng có trình độ sau đại học trở lên.

- Đến năm 2030: Có 30% cán bộ, công chức, viên chức cấp Tỉnh, huyện (không tính viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo) có trình độ sau đại học; trên 30% cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Tỉnh đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế; 30% viên chức trường trung học phổ thông có trình độ từ thạc sĩ trở lên; 80% giảng viên trường cao đẳng có trình độ sau đại học; 35% giảng viên Trường Chính trị Tỉnh có trình độ tiến sĩ.

Để hoàn thành các chỉ tiêu nêu trên, ngoài những nhiệm vụ, giải pháp mang tính định hướng chung như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức các cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội; thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; rà soát, thực hiện các biện pháp thực hiện gắn với điều kiện thực tế của địa phương; đổi mới và tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; mở rộng, tăng cường phối hợp và hợp tác trong và ngoài nước để phát triển nhân lực thì nội dung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có những giải pháp cụ thể như sau:

- Đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội; bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với vị trí, việc làm; rà soát công tác quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ dự nguồn, lãnh đạo quản lý, cán bộ nữ, nhất là cán bộ trẻ; bảo đảm các yêu cầu, tiêu chuẩn, điều kiện quy định của các chức danh trước khi bố trí, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử. Đẩy mạnh việc đào tạo kỹ năng chuyển đổi số, công nghệ số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh.

- Triển khai thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về công tác tuyển dụng, sử dụng, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục thực hiện chế độ luân chuyển cán bộ, đặc biệt là luân chuyển cán bộ về tuyến cơ sở. Rà soát, xử lý các trường hợp bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức không đúng vị trí việc làm và không phù hợp với chuyên môn được đào tạo. Phát huy năng lực, trình độ chuyên môn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ được đào tạo theo Chương trình Mê Kông 1000; lựa chọn sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, cán bộ trẻ, cán bộ dự nguồn trong quy hoạch đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài.

- Rà soát, sắp xếp, củng cố nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục phải có trình độ, năng lực, đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu; đào tạo, đào tạo lại đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đạt trình độ đào tạo chuẩn theo quy định của Luật Giáo dục 2019.

- Tập trung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ viên chức ngành y tế hiện có; đẩy mạnh triển khai đào tạo nguồn nhân lực y tế thông qua hình thức đặt hàng đào tạo, bảo đảm có đủ lực lượng bác sĩ, điều dưỡng kế thừa để đáp ứng yêu cầu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

- Rà soát, xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các chính sách phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh như: Chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; chính sách thu hút sinh viên xuất sắc, du học sinh, cán bộ khoa học trẻ đến công tác, làm việc tại tỉnh Đồng Tháp.

Tại Kế hoạch, Ủy ban nhân dân Tỉnh chỉ đạo các sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố lồng ghép các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp vào kế hoạch phát triển ngành, địa phương hằng năm, đồng thời chủ động thực hiện nghiêm các nhiệm vụ thuộc chức năng quản lý. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo làm đầu mối hướng dẫn, đôn đốc, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch; tổng hợp tình hình, kịp thời đề xuất, giải quyết những vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện Kế hoạch.

Mỹ Thơ, Phòng TCBC và CCVC – Sở Nội vụ

Có thể bạn quan tâm

Thông báo

Thông báo

Banner Lịch công tác

Banner Danh bạ hộp thư điện tử

Banner Lịch tiếp công dân

Banner Thi tuyển thi nâng ngạch công chức

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp

Banner Đường dây nóng

Banner Phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ cbccvc

Banner Công khai ngân sách

Banner Tổng đài 1022

Banner liên kết website

Xuất bản thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 362

Khách online: 3

Nút: dongthap.gov.vn:-1