Xuất bản thông tin

null Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Sở Nội vụ

Trang chủ Trung tâm lưu trữ lịch sử

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Sở Nội vụ

I. Chức năng

1. Trung tâm Lưu trữ lịch sử là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nội vụ, có chức năng giúp Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu cho Uỷ ban nhân dân Tỉnh trực tiếp thu thập, chỉnh lý, bảo quản, khai thác tài liệu lưu trữ lịch sử của tỉnh và thực hiện các hoạt động dịch vụ lưu trữ theo quy định của pháp luật.

2. Trung tâm Lưu trữ lịch sử chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế và hoạt động của Giám đốc Sở Nội vụ, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước trực thuộc Bộ Nội vụ.

3. Trung tâm Lưu trữ lịch sử có tư cách pháp nhân, con dấu, trụ sở và tài khoản riêng; có biên chế, kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp theo quy định của pháp luật; có trách nhiệm quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính, tài sản được giao, thực hiện chế độ, chính sách đối với viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định của pháp luật.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tham mưu Giám đốc Sở Nội vụ trình Uỷ ban nhân dân Tỉnh kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm, chương trình, đề án về lưu trữ lịch sử trên địa bàn tỉnh; phê duyệt Danh mục tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử, Danh mục tài liệu hết giá trị và Danh mục tài liệu có thông tin trùng lắp hoặc đã hết hạn bảo quản của Trung tâm Lưu trữ lịch sử.

2. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở Nội vụ quản lý toàn bộ tài liệu lưu trữ lịch sử của tỉnh theo Danh mục các cơ quan là nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử; hướng dẫn các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu chuẩn bị hồ sơ, tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử theo quy định.

3. Tổ chức thực hiện việc thu thập, chỉnh lý, xác định giá trị, thống kê, bảo hiểm, bảo quản, giải mật tài liệu Lưu trữ lịch sử và tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu theo quy định của pháp luật.

4. Nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ vào công tác lưu trữ.

5. Xây dựng công cụ tra cứu, quản lý tài liệu lưu trữ; quản lý tài liệu số, tài liệu điện tử thuộc phạm vi quản lý.

6. Chuẩn bị kho tàng và các phương tiện tiếp nhận tài liệu lưu trữ.

7. Tổ chức tiếp nhận hồ sơ, tài liệu của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử.

8. Phân loại, xác định giá trị tài liệu đang bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử; loại ra những tài liệu hết giá trị để thực hiện các thủ tục tiêu hủy theo quy định.

9. Thực hiện các biện pháp kỹ thuật bảo quản tài liệu lưu trữ; thực hiện  tu bổ, phục chế tài liệu lưu trữ lịch sử bị hư hỏng hoặc có nguy cơ hư hỏng và bảo hiểm tài liệu lưu trữ.

10. Tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ lưu trữ theo quy định của pháp luật;

11. Thực hiện vệ sinh kho và vệ sinh tài liệu định kỳ theo quy định. Tổ chức và thực hiện các biện pháp phòng chống cháy, nổ; phòng chống thiên tai; phòng gian, bảo mật đối với kho lưu trữ và tài liệu lưu trữ; thực hiện các biện pháp phòng, chống côn trùng, nấm mốc, khử a xít và các tác nhân khác gây hư hỏng tài liệu. Bảo quản, vận hành, khai thác các trang thiết bị bảo quản tài liệu lưu trữ nhằm duy trì các điều kiện kỹ thuật cần thiết, đảm bảo các yêu cầu về nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng,… trong kho lưu trữ.

12. Công bố, giới thiệu tài liệu lưu trữ, triển lãm tài liệu lưu trữ; tổ chức phục vụ độc giả tại Phòng đọc, cấp chứng thực lưu trữ, bản sao tài liệu lưu trữ.

13. Quản lý về tổ chức bộ máy, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và biên chế sự nghiệp; có trách nhiệm thực hiện chế độ, chính sách đối với viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định của pháp luật.

14. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Nội vụ giao.

           II. Cơ cấu Tổ chức và biên chế

1. Trung tâm Lưu trữ lịch sử có Giám đốc và 01 Phó Giám đốc.

2. Giám đốc là người đứng đầu Trung tâm Lưu trữ lịch sử, có trách nhiệm quản lý, điều hành mọi hoạt động của Trung tâm Lưu trữ lịch sử; quản lý tài chính, tài sản, viên chức và người lao động thuộc quyền. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nội vụ và trước pháp luật về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Lưu trữ lịch sử.

3. Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc phụ trách, theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt, Giám đốc uỷ quyền cho Phó Giám đốc điều hành các hoạt động củaTrung tâm Lưu trữ lịch sử.

4. Số người làm việc của Trung tâm Lưu trữ lịch sử do Giám đốc Sở Nội vụ giao trong tổng số người làm việc được Uỷ ban nhân dân Tỉnh giao hàng năm cho Sở Nội vụ.

5. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách khác đối với Giám đốc, Phó Giám đốc và viên chức của Trung tâm Lưu trữ lịch sử do Giám đốc Sở Nội vụ quyết định theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Thông báo

Thông báo

Banner Lịch công tác

Banner Danh bạ hộp thư điện tử

Banner Lịch tiếp công dân

Banner Thi tuyển thi nâng ngạch công chức

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp

Banner Đường dây nóng

Banner Phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ cbccvc

Banner Công khai ngân sách

Banner Tổng đài 1022

Banner liên kết website

Xuất bản thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 362

Khách online: 3