Cơ cấu tổ chức Sở Nội vụ

CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC SỞ NỘI VỤ

I. Cơ cấu tổ chức

1. Các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ (cơ quan) thuộc Sở Nội vụ có người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu (số lượng cấp phó của người đứng đầu thực hiện theo quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP).

2. Người đứng đầu các cơ quan thuộc Sở Nội vụ chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nội vụ, trước pháp luật về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan được giao phụ trách.

3. Cấp phó của người đứng đầu cơ quan là người giúp người đứng đầu phụ trách, theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước người đứng đầu, trước Giám đốc Sở Nội vụ và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi người đứng đầu vắng mặt, người đứng đầu ủy nhiệm cho một cấp phó điều hành các hoạt động của cơ quan.

4. Việc bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, khen thưởng, kỷ luật, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách khác đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ quan thuộc Sở Nội vụ do Giám đốc Sở Nội vụ quyết định theo quy định.

5. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Nội vụ:

- Phòng Tồng hợp và Quản lý Văn thư - Lưu trữ;

- Thanh tra Sở Nội vụ (có con dấu riêng);

- Phòng Tổ chức biên chế và Công chức viên chức;

- Phòng Cải cách hành chính và Xây dựng chính quyền;

- Phòng Thi đua - Khen thưởng;

- Phòng Tôn giáo.

6. Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nội vụ:

Trung tâm Lưu trữ lịch sử là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nội vụ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Trung tâm Lưu trữ lịch sử có Giám đốc, 01 Phó Giám đốc và các viên chức thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

II. Chế độ làm việc

1. Các cơ quan thuộc Sở Nội vụ làm việc theo chế độ chuyên viên kết hợp với chế độ Thủ trưởng; trường hợp Lãnh đạo Sở Nội vụ làm việc trực tiếp với cấp phó của người đứng đầu, công chức chuyên môn thì cấp phó của người đứng đầu và công chức chuyên môn có trách nhiệm thi hành ý kiến của Lãnh đạo Sở Nội vụ, sau đó báo cáo kịp thời với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu phụ trách lĩnh vực công tác của công chức chuyên môn (nếu có).

2. Chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của người đứng đầu các cơ quan thuộc Sở Nội vụ

a) Chủ trì nghiên cứu, đề xuất với Giám đốc Sở Nội vụ ban hành hoặc trình Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành những văn bản nhằm cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đảm bảo sự quản lý thống nhất, sự chỉ đạo, điều hành có hiệu lực, hiệu quả đối với lĩnh vực thuộc chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao;

b) Tổ chức triển khai thực hiện, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện những văn bản thuộc chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao sau khi cấp có thẩm quyền phê duyệt;

c) Đề xuất với Giám đốc Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét quyết định ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ những quy định, những thủ tục hành chính,... cho phù hợp với quy định của pháp luật, tình hình thực tiễn của Tỉnh;

d) Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu những đề tài khoa học liên quan đến  chuyên môn, nghiệp vụ thuộc chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao nhằm cải tiến nội dung và phương pháp quản lý cho phù hợp với thực tiễn;

đ) Chủ trì hoặc tham gia biên soạn các tài liệu giảng dạy, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ; đồng thời, tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ, phổ biến kinh nghiệm cho công chức chuyên môn cấp dưới trong ngành;

e) Trực tiếp quản lý, phân công cụ thể nhiệm vụ, thường xuyên bồi dưỡng, hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ đối với cấp phó và công chức chuyên môn cơ quan; bố trí công việc đối với người tập sự được phân công về cơ quan, phân công người hướng dẫn tập sự, nhận xét, đánh giá kết quả tập sự và đề nghị Giám đốc Sở Nội vụ quyết định bổ nhiệm chính thức hoặc huỷ bỏ quyết định tuyển dụng đối với người tập sự theo quy định của pháp luật; tham mưu Giám đốc Sở Nội vụ nhận xét, đánh giá hàng năm đối với cấp phó và công chức chuyên môn cơ quan;

g) Trong quản lý, điều hành hoạt động của đơn vị phải nắm bắt kịp thời tâm lý của công chức thuộc quyền quản lý để có cách thức điều hành phù hợp với từng đối tượng nhằm phát huy khả năng, kinh nghiệm, tính sáng tạo, chủ động, phát huy dân chủ, tạo điều kiện trong học tập và phát huy sáng kiến của công chức; tôn trọng và tạo niềm tin cho công chức khi giao và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ.

h) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo sự phân công của Giám đốc Sở Nội vụ.

3. Chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của cấp phó người đứng đầu

Chủ động nghiên cứu, tham mưu, giúp người đứng đầu thực hiện những chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại khoản 2 Điều 8 Quy định này được người đứng đầu giao phụ trách.

 

Thông báo

Thông báo

Banner Lịch công tác

Banner Danh bạ hộp thư điện tử

Banner Lịch tiếp công dân

Banner Thi tuyển thi nâng ngạch công chức

Banner Bộ Nội vụ

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp

Banner Đường dây nóng

Banner Phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ cbccvc

Banner Công khai ngân sách

Banner Tổng đài 1022

Banner liên kết website

Xuất bản thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 362

Khách online: 3