THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ NỘI VỤ

16 thg 3 2020 - 14:15:00

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1655/QĐ-UBND   ngày  27 tháng 12 năm 2019 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TẢI VỀ

I

LĨNH VỰC TỔ CHỨC BỘ MÁY

1

Thành lập cơ quan hành chính.

2

Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể cơ quan hành chính.

3

Thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

4

Thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập.

5

Thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập.

6

Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.

7

Thành lập Tổ chức tư vấn phối hợp liên ngành.

8

Điều chỉnh, bổ sung thành viên tổ chức tư vấn phối hợp liên ngành.

II

LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ QUỸ XÃ HỘI, QUỸ TỪ THIỆN CÓ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG TRONG TỈNH

1

Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ.

2

Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ.

3

Công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ.

4

Thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ.

5

Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ.

6

Cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động.

7

Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ.

8

Đổi tên quỹ.

9

Quỹ tự giải thể.

III

LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỘI

1

Công nhận ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh.

2

Thành lập hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, trong huyện.

3

Phê duyệt điều lệ hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, trong huyện.

4

Đổi tên hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, trong huyện.

5

Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, trong huyện.

6

Hội tự giải thể có phạm vi hoạt động trong tỉnh, trong huyện.

7

Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh.

8

Cho phép hội Trung ương hoặc hội liên tỉnh đặt văn phòng đại diện tại tỉnh.

IV

LĨNH VỰC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

1

Thi nâng ngạch công chức.

2

Xét chuyển cán bộ, công chức cấp huyện thành công chức cấp tỉnh.

3

Thủ tục  thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức hạng II

V

LĨNH VỰC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

1

Thủ tục thành lập thôn mới, tổ dân phố mới.

VI

LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THANH NIÊN

1

Thành lập tổ chức thanh niên xung phong.

2

Giải thể tổ chức thanh niên xung phong.

3

Thủ tục xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong.

VII

LĨNH VỰC TÔN GIÁO

1

Thủ tục đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

2

Thủ tục đăng ký sửa đổi hiến chương của tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

3

Thủ tục đề nghị thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

4

Thủ tục đăng ký thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành là người đang bị buộc tội hoặc người chưa được xóa án tích

5

Thủ tục đề nghị sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cử trú hợp pháp tại Việt Nam

6

Thủ tục đề nghị mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam thực hiện hoạt động tôn giáo ở một tỉnh

7

Thủ tục đề nghị mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài đến giảng đạo cho tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo ở một tỉnh

8

Thủ tục đề nghị thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

9

Thủ tục đề nghị thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

10

Thủ tục thông báo thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

11

Thủ tục đề nghị cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

12

Thủ tục đề nghị tự giải thể tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương

13

Thủ tục đề nghị giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương của tổ chức

14

Thủ tục thông báo về việc đã giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương của tổ chức

15

Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều 19 của Nghị định số 162/2017/NĐ-CP

16

Thủ tục đề nghị cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

17

Thủ tục thông báo người được phong phẩm hoặc suy cử làm chức sắc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

18

Thủ tục thông báo hủy kết quả phong phẩm hoặc suy cử chức sắc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

19

Thủ tục đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

20

Thủ tục đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

21

Thủ tục thông báo về người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

22

Thủ tục thông báo về người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

23

Thủ tục thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

24

Thủ tục thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức đối với tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

25

Thủ tục thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức đối với tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

26

Thủ tục thông báo thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành

27

Thủ tục thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 và khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

28

Thủ tục thông báo cách chức, bãi nhiệm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh.

29

Thủ tục đăng ký mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáo.

30

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnh.

31

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnh.

32

Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc một tỉnh

33

Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc một tỉnh.

34

Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh.

35

Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh.

VIII

LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

1

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Tỉnh

2

Thủ tục tặng Cờ thi đua cấp Tỉnh

3

Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Tỉnh

4

Thủ tục tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.

5

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề.

6

Thủ tục tặng Cờ thi cấp Tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề.

7

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Tỉnh về thành tích đột xuất.

8

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Tỉnh cho gia đình.

9

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Tỉnhvề thành tích đối ngoại.

IX

LĨNH VỰC VĂN THƯ, LƯU TRỮ 

1

Thủ tục phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại phòng đọc.

2

Thủ tục cấp bản sao và chứng thực lưu trữ.

3

Thủ tục cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề lưu trữ.

 

 

CÁC TIN KHÁC

Thông báo

Thông báo

Banner Lịch công tác

Banner Danh bạ hộp thư điện tử

Banner Lịch tiếp công dân

Banner Thi tuyển thi nâng ngạch công chức

Banner Bộ Nội vụ

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp

Banner Đường dây nóng

Banner Phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ cbccvc

Banner Công khai ngân sách

Banner Tổng đài 1022

Banner liên kết website

Xuất bản thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 362

Khách online: 3