Ứng dụng lồng nhau

Banner Đại biểu HDND Tỉnh

Banner VB Trien khai

Ứng dụng lồng nhau

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 122/BC-UBBC 29/04/2021 Báo cáo thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (từ ngày 22/4 đến 29/4/2021)
2 145/UBBC 20/05/2021 Về việc thu hồi và quản lý các con dấu phục vụ bầu cử sau khi kết thúc cuộc bầu cử
3 158/BC-UBBC 26/05/2021 Báo cáo tình hình và kết quả sơ bộ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
4 161/KH-UBBC 01/06/2021 Kế hoạch tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026
5 160/NQ-UBBC 01/06/2021 Nghị quyết về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhận dân tỉnh Đồng Tháp khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
6 62/UBBC 17/03/2021 Hướng dẫn lập sanh sách cử tri và in thẻ cử tri
7 Cuốn sách 01/01/2021 Hỏi đáp về bầu cử Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
8 11/QĐ-UBBC 26/01/2021 Quyết định thành lập Tổ giúp việc Ủy ban bầu cử tỉnh Đồng Tháp
9 32/TTr-UBBC 22/02/2021 Tờ trình về việc danh sách người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị đang cư trú và làm việc tại tỉnh Đồng Tháp được giới thiệu để ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV
10 31/QĐ-UBBC 22/02/2021 Quyết định bổ sung ông Nguyễn Lâm Thái Thuận, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế, Ủy viên UBBCTỉnh làm thành viên Tiểu ban Bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự
11 29/NQ-UBBC 22/02/2021 Nghị Quyết về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021 - 2026
12 24/TTr-TGV 09/02/2021 Tờ trình dự kiến số lượng, cơ cấu Ban bầu cử Quốc hội và Ban bầu cử HĐND Tỉnh của Tổ giúp việc
13 20/TB-UBBC 08/02/2021 Thông báo địa điểm và thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2021 - 2026
14 19/UBBC 05/02/2021 Về việc số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử
15 10/QĐ-UBBC 26/01/2021 Quyết định thành lập Tiểu ban Cơ vật chất phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
16 09/QĐ-UBBC 26/01/2021 Quyết định thành lập Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Đồng Tháp
17 08/QĐ-UBBC 26/01/2021 Quyết định thành lập Tiểu ban Tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hộ khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Đồng Tháp
18 07/QĐ-UBBC 26/02/2021 Quyết định thành lậpTiểu ban Bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Đồng Tháp
19 05/QĐ-UBBC 26/02/2021 Quyết định phân công thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh Đồng Tháp
20 18/UBBC 05/02/2021 Về việc số lượng, cơ cấu, thành phần người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị đang cư trú và làm việc tại tỉnh Đồng Tháp được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hộ khóa XV
21 04/QĐ-UBBC 26/01/2021 Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban bầu cử tỉnh đồng tháp
22 03/KH-UBBC 26/01/2021 Kế hoạch thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
23 02/TB-UBBC 26/01/2021 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch Ủy ban bầu cử Tỉnh tại cuộc họp Ủy ban bầu cử Tỉnh lần thứ nhất ngày 22/01/2021
24 14/TB-UBBC 29/01/2021 Thông báo giới thiệu con dấu, số điện thoại Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các thông tin liên quan đến Ủy ban bầu cử Tỉnh
25 15/UBBC 02/02/2021 Thông báo địa chỉ và số điện thoại của các Thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh Đồng Tháp và thông tin liên hệ của Cơ quan thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh Đồng Tháp
26 4711/KH-BTTTT 16/11/2020 Kế hoạch về công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 2026
27 102/2000/TT-BTC 23/11/2020 Thông tư hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
28 01/2021/TT-BNV 11/01/2021 Thông tư hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu QH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
29 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN 15/01/2021 Nghị quyết liên tịch Hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu QH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
30 05/NQ-HĐBCQG 16/09/2020 Nghị quyết của Hội đồng bầu cử quốc gia về phân công thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia.
31 41/NQ-HĐBCQG 18/01/2021 Nghị quyết về mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu thẻ cử tri, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu, các mẫu văn bản khác sử dụng trong công tác bầu cử
32 42/KH-HĐBCQG 19/01/2021 Kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-202
33 169-HD/BTGTW 20/01/2011 Hướng dẫn về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
34 13-HD/UBKTTW 02/12/2020 Hướng dẫn về việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp
35 36-HD/BTCTW 20/01/2021 Hướng dẫn về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
36 02/CT-TTg 14/01/2021 Chỉ thị về tổ chức cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
37 133/2020/QH14 17/11/2020 Nghị quyết về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
38 1185/NQ-UBTVQH14 11/01/2021 Nghị quyết hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026
39 1187/NQ-UBTVQH14 11/01/2021 Nghị quyết hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.
40 1186/2021/UBTVQH14 11/01/2021 Nghị quyết hướng dẫn về việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung

Thông báo

Banner UBBC Tỉnh

Banner Tài liệu công tác bầu cử

Banner Lịch công tác

Banner Danh bạ hộp thư điện tử

Banner Lịch tiếp công dân

Banner Thi tuyển thi nâng ngạch công chức

Banner Bộ Nội vụ

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp

Banner DVC Quốc gia

Banner Văn bản QPPL

Banner Đường dây nóng

Banner Phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ cbccvc

Banner Đào tạo - Bồi dưỡng

Banner Công khai ngân sách

Banner Dịch vụ công trực tuyến

Banner Tra cứu hồ sơ một cửa

Banner Khảo sát sự hài lòng

EVFTA

Banner DDCI

LuotTruyCap

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập:

Truy cập trong ngày:

Nút: dongthap.gov.vn:-1