Xuất bản thông tin

null CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA QUÝ I NĂM 2022

CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA QUÝ I NĂM 2022

Thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 của Sở Nội vụ. Trong quý I năm 2002, Thanh tra Sở Nội vụ đã tập trung triển khai các Đoàn thanh tra, kiểm tra đạt 100% theo Kế hoạch, cụ thể:

- Ngày 05/01/2022, Giám đốc Sở Nội vụ ban hành Quyết định số 02/QĐ-SNV kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra số 82/KL-TTr ngày 12/11/2020 của Chánh Thanh tra Sở Nội vụ về việc thực hiện quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng tại Ủy ban nhân dân huyện Lấp Vò. Đoàn kiểm tra đã công bố Quyết định kiểm tra và tiến hành kiểm tra trực tiếp từ ngày 13/01/2022, đã kết thúc kiểm tra và tham mưu Giám đốc Sở Nội vụ ban hành Thông báo số 124/TB-SNV ngày 18/01/2022 kết quả kiểm tra việc thực hiện “Kết luận thanh tra về thực hiện quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng tại Ủy ban nhân dân huyện Lấp Vò”.

- Ngày 05/01/2022, Giám đốc Sở Nội vụ ban hành Quyết định số 03/QĐ-SNV kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra số 53/KL-SNV ngày 17/9/2020 của Thanh tra Sở Nội vụ việc thực hiện quy định pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức; ký hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và hợp đồng làm chuyên môn, nghiệp vụ tại Sở Tư pháp, giai đoạn từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/6/2020. Đoàn kiểm tra đã công bố Quyết định kiểm tra và tiến hành kiểm tra trực tiếp từ ngày 19/01/2022, đã kết thúc kiểm tra và tham mưu Giám đốc Sở Nội vụ ban hành Thông báo số 146/TB-SNV ngày 20/01/2022 của Sở Nội vụ về kết quả kiểm tra việc thực hiện “Kết luận thanh tra về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức; ký hợp đồng lao động Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và hợp đồng làm chuyên môn, nghiệp vụ tại Sở Tư pháp”.

 

Công bố Quyết định thanh tra tại Ủy ban nhân dân huyện Lai Vung

- Ngày 24/01/2022, Giám đốc Sở Nội vụ ban hành Quyết định số 17/QĐ-SNV về việc thanh tra việc thực hiện quy định pháp luật về quản lý biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức; tuyển dụng, sử dụng công chức cấp xã; ký hợp đồng lao động làm chuyên môn, nghiệp vụ và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ tại Ủy ban nhân dân huyện Lai Vung, giai đoạn 2019 - 2021. Đoàn thanh tra đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra và tiến hành thanh tra trực tiếp tại Ủy ban nhân dân huyện Lai Vung từ ngày 08/02/2022. Đã kết thúc thanh tra, đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Kết luận thanh tra, trình Giám đốc Sở Nội vụ ký ban hành.

 

Công bố Quyết định thanh tra tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử

- Ngày 14/02/2022, Giám đốc Sở Nội vụ ban hành Quyết định số 29/QĐ-SNV về việc thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử thuộc Sở Nội vụ, giai đoạn từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021. Đoàn thanh tra đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra và tiến hành thanh tra trực tiếp tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử từ ngày 22/02/2022. Đã kết thúc thanh tra, đang xây dựng dự thảo Báo cáo kết quả thanh tra.

Trong quý I năm 2022, với tinh thần chủ động thực hiện và phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng đối với Thanh tra viên, công chức thanh tra, Thanh tra Sở Nội vụ đã hoàn thành các nhiệm vụ trước thời gian. Trong thời gian tiếp theo, phát huy những kết quả đã đạt được, Thanh tra Sở Nội vụ sẽ tiến hành các cuộc thanh tra theo Kế hoạch đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng./.

Lê Hùng Khanh, Thanh tra viên Thanh tra Sở Nội vụ

Có thể bạn quan tâm

Thông báo

Thông báo

Banner Lịch công tác

Banner Danh bạ hộp thư điện tử

Banner Lịch tiếp công dân

Banner Thi tuyển thi nâng ngạch công chức

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp

Banner Đường dây nóng

Banner Phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ cbccvc

Banner Công khai ngân sách

Banner Tổng đài 1022

Banner liên kết website

Xuất bản thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 362

Khách online: 3

Nút: dongthap.gov.vn:-1