Xuất bản thông tin

null Hội nghị tổng kết 03 năm thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU ngày 25/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Hội nghị tổng kết 03 năm thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU ngày 25/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Sáng ngày 20/5/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án số 04-ĐA/TU ngày 25/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thí điểm sắp xếp một số tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tỉnh Đồng Tháp đến năm 2021 thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Chương trình hành động số 61-CTr/TU ngày 28/02/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW.

ồng chí Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, ông Phan Văn Hợp - Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân dân Tỉnh, được sự phân công của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân Tỉnh đã báo cáo nội dung tham luận của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân Tỉnh về công tác sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện tinh giản biên chế trong giai đoạn 2015 - 2021, định hướng giai đoạn 2022 - 2025 theo Nghị quyết số 19-NQ/TW, nội dung tham luận thể hiện những nét cơ bản như sau:

Thứ nhất, về tình hình, kết quả sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập; tinh giản biên chế trong giai đoạn 2015 - 2021

- Công tác phối hợp tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW: Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khoá XII tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân Tỉnh đã phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh ban hành Chương trình hành động số 62-CTr/TU ngày 01/3/2018 về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW. Căn cứ Chương trình hành động số 62-CTr/TU, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân Tỉnh đã lãnh đạo Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 24/01/2018 về thực hiện Chương trình hành động số 62-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh và Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ. Theo đó, Tỉnh đã đề ra các mục tiêu: (1) Phấn đấu toàn tỉnh giảm 10% đơn vị sự nghiệp công lập; giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp công lập hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2015. (2) Phấn đấu có 10% đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên; giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2011 - 2015. (3) Hoàn thành cơ bản việc chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác có đủ điều kiện thành công ty cổ phần (trừ các bệnh viện và trường học).

- Kết quả sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện tinh giản biên chế trong giai đoạn 2015 - 2021: (1) Về công tác sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập. Từ năm 2014, tỉnh Đồng Tháp đã bắt đầu thí điểm sắp xếp sáp nhập, hợp nhất một số đơn vị sự nghiệp công lập. Để bảo đảm cơ sở chính trị trong quá trình thực hiện thí điểm, Ban cán sự đảng UBND Tỉnh đã tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh ban hành Kết luận số 29-KL/TU ngày 20/10/2016 về điều chỉnh, sắp xếp bộ máy hoạt động một số đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn Tỉnh đến năm 2020. Có thể nói, chủ trương của Tỉnh trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp đã đi trước một bước và đúng theo định hướng của Trung ương. Qua thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, Chương trình hành động số 62-CTr/TU và Kế hoạch số 89/KH-UBND của UBND Tỉnh từ năm 2015 đến năm 2021, toàn tỉnh đã giảm 193 ĐVSNCL (từ 1.097 đơn vị còn 904 đơn vị), đạt tỷ lệ giảm (17,59%) so với thời điểm ngày 30/4/2015 (vượt so chỉ tiêu Nghị quyết đề ra). Cụ thể: Lĩnh vực giáo dục - đào tạo giảm 90 ĐVSNCL; lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp giảm 01 ĐVSNCL; lĩnh vực y tế giảm 24 ĐVSNCL; lĩnh vực khoa học và công nghệ giảm 01 ĐVSNCL; lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao giảm 17 ĐVSNCL; lĩnh vực thông tin và truyền thông giảm 01 ĐVSNCL; lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác giảm 59 ĐVSNCL. (2) Về tình hình, kết quả giảm biên chế sự nghiệp theo lộ trình: Năm 2015, tỉnh Đồng Tháp được Trung ương giao 31.970 biên chế viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên, sau khi chuyển 179 biên chế sự nghiệp qua các hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh, cấp huyện, thì biên chế viên chức toàn Tỉnh còn lại 31.791 biên chế viên chức. Đến năm 2021, biên chế viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên còn lại là 28.611 biên chế, giảm 3.180 biên chế đạt tỷ lệ giảm 10% so với biên chế sự nghiệp được giao năm 2015, đảm bảo theo lộ trình giảm biên chế của Trung ương. (3) Về thực hiện việc chuyển đổi các ĐVSNCL sang cơ chế tự chủ (tự bảo đảm chi thường xuyên, tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư) và khả năng đạt mục tiêu đến hết năm 2021 có ít nhất 10% ĐVSNCL tự chủ tài chính: Đến cuối năm 2021, toàn Tỉnh có 59/904 ĐVSNCL tự bảo đảm chi thường xuyên trở lên (05 ĐVSNCL tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, 54 ĐVSNCL tự bảo đảm chi thường xuyên (trong đó có 27 ĐVSNCL cấp huyện)), đạt tỷ lệ 6,53%. Như vậy, chưa đảm bảo lộ trình thực hiện tự chủ tài chính giai đoạn 2015 - 2021 theo Kế hoạch số 89/KH-UBND là 90 đơn vị. Nguyên nhân, do phần lớn đơn vị sự nghiệp công lập của các địa phương chủ yếu là các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo (các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT) và y tế, đều là các đơn vị cung ứng dịch vụ công cơ bản, thiết yếu và do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên chiếm khoảng 83,41% số lượng đơn vị sự nghiệp trên toàn tỉnh. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập khác thuộc Ủy ban nhân dân Tỉnh và thuộc các Sở, đa số đã chuyển sang tự chủ (như: UBND Tỉnh có 08 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, trong đó, có 03 đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên trở lên; 03 đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư).

Thứ hai, về nhận xét, đánh giá

- Về thuận lợi: Công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 19-NQ/TW, Chương trình hành động số 62-CTr/TU và Kế hoạch số 89/KH-UBND được các cấp uỷ, người đứng đầu các ngành, địa phương quan tâm thực hiện, đến năm 2021, đã cơ bản hoàn thành; việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức và các đơn vị trực thuộc đảm bảo chặt chẽ, ít xáo trộn và theo đúng quy định. Thủ trưởng các sở, ban, ngành Tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố cơ bản đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công bảo đảm theo lộ trình đề ra. Chỉ tiêu giảm đơn vị sự nghiệp và giảm biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

- Về khó khăn, hạn chế: Các Bộ, ngành Trung ương thường xuyên có văn bản yêu cầu địa phương ổn định tổ chức từ đó cũng phần nào gây khó khăn cho công tác sắp xếp tổ chức bộ máy trong thời gian qua. Đối với sự nghiệp y tế và sự nghiệp giáo dục và đào tạo phải đảm bảo số lượng viên chức y tế/giường bệnh, giáo viên/lớp theo quy định nên trong thời gian tới khó thực hiện giảm biên chế theo lộ trình đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong 02 lĩnh vực này.  Tỉnh chưa đạt chỉ tiêu có 10% đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên trở lên (chỉ chiếm 6,54%). Hiện nay, Tỉnh chưa có các đơn vị sự nghiệp chuyển thành Công ty cổ phần.

Thứ ba, về định hướng cho giai đoạn 2022 - 2025

- Về sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập: Theo lộ trình sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, mục tiêu đến năm 2021 giảm 10% đơn vị so với năm 2015 và đến năm 2025 giảm 10% so với năm 2021. Tuy nhiên, do trong giai đoạn 2015 - 2021, toàn tỉnh đã giảm 17,59% so với năm 2015 (vượt chỉ tiêu), nên trong giai đoạn 2022 - 2025 toàn Tỉnh sẽ sắp xếp giảm ít nhất 20% đơn vị so với năm 2015.

- Về số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên: Trong giai đoạn 2022 - 2025, toàn Tỉnh tiếp tục phấn đấu giảm theo lộ trình 2.861 (tương đương 10%) biên chế sự nghiệp công lập hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021.

- Về danh sách các đơn vị sự nghiệp chuyển đổi cơ chế tự chủ: Do đặc điểm của Tỉnh, có phần lớn đơn vị sự nghiệp là các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đạo tạo (các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT) và y tế, đều là các đơn vị cung ứng dịch vụ sự nghiệp cơ bản, thiết yếu và do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên, chiếm khoảng 83,41% lượng đơn vị sự nghiệp trên toàn Tỉnh, nên Tỉnh gặp khó trong việc thực hiện chỉ tiêu theo Nghị quyết số 19-NQ/TW. Theo rà soát của các đơn vị, địa phương đến năm 2025, dự kiến toàn Tỉnh có 74 đơn vị sự nghiệp đủ điều kiện tự bảo đảm chi thường xuyên trở lên, đạt tỷ lệ 8,45% (theo Nghị quyết số 19-NQ/TW thì chỉ tiêu là 20%). Do đó, ngoài 74 đơn vị nêu trên, thì Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân Tỉnh sẽ lãnh đạo Ủy ban nhân dân Tỉnh chỉ đạo tiếp tục rà soát, phấn đấu thực hiện để nâng số lượng đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính.

- Về danh sách các đơn vị sự nghiệp chuyển thành công ty cổ phần: Giai đoạn 2022 - 2025, dự kiến có 09 đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác đủ điều kiện chuyển thành công ty cổ phần theo lộ trình quy định. Ngoài ra, các ngành chuyên môn cũng sẽ tiếp tục rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh lộ trình chuyển các đơn vị thuộc lĩnh vực: (Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; Kiểm định xây dựng; Kiểm định kỹ thuật phương tiện giao thông cơ giới, phương tiện thuỷ; Sản xuất, lưu trữ giống gốc cây trồng, vật nuôi) thành công ty cổ phần sau khi Chính phủ có hướng dẫn thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước.

Cũng tại hội nghị đã thảo luận, đánh giá các hiệu quả đạt được của Đề án số 04-ĐA/TU, cụ thể: (1) Việc rà soát, sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất tổ chức bộ máy, phân công kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ của một số chức danh cán bộ, công chức, viên chức cơ quan đảm bảo tiến độ đề ra, góp phần tinh gọn tổ chức bộ máy, giảm biên chế, bước đầu mang lại hiệu quả, khắc phục được sự chồng chéo, trùng lắp giữa Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong Tỉnh. (2) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức hội các cấp nhận thức đúng đắn về mục tiêu, tính chất, nhu cầu sắp xếp, từng bước tin gọn tổ chức bộ máy, đổi mới nội dung phương thức hoạt động, nâng tầm trách nhiệm của các tổ chức liên quan. (3) Chính quyền các cấp tăng cường công tác phối hợp, quản lý nhà nước, quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích và Điều lệ hội.

Kết thúc Hội nghị, đại biểu tham dự cũng thống nhất cao với dự thảo Báo cáo về nội dung 6 nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện trong thời gian tới, đồng thời kiến nghị đề xuất với Trung ương sớm tổng kết thực hiện thí điểm các mô hình tổ chức và kiêm nhiệm chức danh có chức năng, nhiệm vụ tương đồng theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả./.

Lưu Minh Nhàn - Lê Minh Mẫn, Phòng TCBC&CCVC, Sở Nội vụ.

Có thể bạn quan tâm

Thông báo

Thông báo

Banner Lịch công tác

Banner Danh bạ hộp thư điện tử

Banner Lịch tiếp công dân

Banner Thi tuyển thi nâng ngạch công chức

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp

Banner Đường dây nóng

Banner Phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ cbccvc

Banner Công khai ngân sách

Banner Tổng đài 1022

Banner liên kết website

Xuất bản thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 362

Khách online: 3

Nút: dongthap.gov.vn:-1