Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp đẩy mạnh thực hiện các nội dung của Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) trong thời gian tới

Đồng Tháp đẩy mạnh thực hiện các nội dung của Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) trong thời gian tới

Thời gian qua, việc triển khai thực hiện Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã được các ngành, các cấp tập trung thực hiện và đạt được những kết quả tích cực, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân. Tuy nhiên, thực tiễn cũng cho thấy, việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ số PAPI ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thật sự đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh.

 

(Ảnh minh họa)

Để khắc phục những hạn chế, nâng cao hiệu quả việc triển khai thực hiện Chỉ số PAPI trên địa bàn Tỉnh trong thời gian tới, ngày 28 tháng 6 năm 2022 Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND, theo đó Chỉ thị gồm có các nội dung cơ bản sau:

- Thứ nhất, Thủ trưởng các sở, ban, ngành Tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương nghiên cứu, rà soát lại các nội dung của Chỉ số PAPI năm 2021 đối với tỉnh Đồng Tháp, qua đó xác định cụ thể những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân để xây dựng kế hoạch đề ra các giải pháp thực hiện nhằm cải thiện thứ hạng và nâng cao Chỉ số PAPI của Tỉnh trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

- Thứ hai, UBND cấp huyện, cấp xã chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp thực hiện tốt những nội dung về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại cộng đồng dân cư bằng nhiều hình thức thích hợp; đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đi vào thực chất, gắn với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; nâng cao trách nhiệm giải trình với người dân đối với các vấn đề dân sinh, các khúc mắc trong đời sống hằng ngày; thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; cải thiện hiệu quả hoạt động của các cơ chế dân cử; triển khai mạnh mẽ các giải pháp về phòng, chống tham nhũng, khuyến khích người dân tố cáo các hành vi tham nhũng, việc lạm dụng ngân sách nhà nước vì mục đích tư lợi, hối lộ, lạm dụng chức quyền trong xử lý các thủ tục hành chính (TTHC) và cung ứng dịch vụ y tế, giáo dục,…

- Thứ ba, các sở và cơ quan ngang sở: Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Thanh tra Tỉnh, Văn phòng UBND Tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được UBND Tỉnh giao thực hiện tốt các giải pháp nhằm cải thiện, nâng cao các chỉ số lĩnh vực thành phần của Chỉ số PAPI thuộc lĩnh vực ngành phụ trách. Đồng thời, giao Sở Nội vụ làm đầu mối giúp UBND Tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội để triển khai có hiệu quả việc cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI của tỉnh Đồng Tháp; tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện và đề xuất xử lý các biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết các công việc của người dân.

Chi tiết Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, xem tại đây./.

Thanh Tuấn, Phòng CCHC&XDCQ, Sở Nội vụ

Có thể bạn quan tâm

Thông báo

Thông báo

Banner Lịch công tác

Banner Danh bạ hộp thư điện tử

Banner Lịch tiếp công dân

Banner Thi tuyển thi nâng ngạch công chức

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp

Banner Đường dây nóng

Banner Phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ cbccvc

Banner Công khai ngân sách

Banner Tổng đài 1022

Banner liên kết website

Xuất bản thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 362

Khách online: 3

Nút: dongthap.gov.vn:-1