THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC SỞ NỘI VỤ

Số 02, đường Đặng Văn Bình, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

Hộp thư điện tử: snv@dongthap.gov.vn

Điện thoại: 3851535 hoặc 3876355, fax: 3859139

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

ĐIỆN THOẠI - HỘP THƯ ĐIỆN TỬ

CƠ QUAN

DI ĐỘNG

I

LÃNH ĐẠO SỞ

1

Phan Văn Hợp

Giám đốc

3 252 959

0913 675 992

 pvhop.snv@dongthap.gov.vn

2

Trần Minh Lý

Phó Giám đốc

 

0942 283 007

tmly@dongthap.gov.vn

3

Nguyễn Phi Đa

Phó Giám đốc

0939 428 228

npda.snv@dongthap.gov.vn

4

Đỗ Thị Thanh Trang

Phó Giám đốc

0914 715 094

dtttrang.snv@dongthap.gov.vn

II

PHÒNG TỔNG HỢP VÀ QUẢN LÝ VĂN THƯ – LƯU TRỮ

1

Bùi Thanh Tiền          

Trưởng phòng

3 666 622

0919 090 253

bttien.snv@dongthap.gov.vn

bttien.htm@gmail.com

2

Nguyễn Thị Hồng Nho

Phó Trưởng phòng

3 851 535

0915 099 694

nthnho.snv@dongthap.gov.vn

3

Võ Tuấn Lộc Anh

Phó Trưởng phòng

3 851 535

0919 239 077

vtlanh.snv@dongthap.gov.vn

4

Nguyễn Thị Thúy Phương

Công chức

3 851 535

0948 600 109

nttphuong.snv@dongthap.gov.vn

5

Dương Thị Mỹ Duyên

Công chức

3 876 355

0975 062 658

dtmduyen.snv@dongthap.gov.vn

6

Đặng Thị Ngà

Công chức

3 876 355

0939 756 406

dtnga.snv@dongthap.gov.vn

7

Võ Thị Tường Vi

Công chức

3 851 535

0914 829 599

vttvi.snv@dongthap.gov.vn

8

Nguyễn Phi Thoàn

Công chức

3 876 355

0932 945 745

npthoan.snv@dongthap.gov.vn

9

Lê Thị Huyền Ngân

Công chức

3 876 355

0907 902 836

lthngan.snv@dongthap.gov.vn

10

Lê Thái Quốc

Công chức

3 852 535

0786 943 528

ltquoc.snv@dongthap.gov.vn

III

THANH TRA

1

Nguyễn Thị Minh Thùy

Chánh Thanh tra

3 859 138

0933 538 729

ntmthuy.snv@dongthap.gov.vn

2

Nguyễn Văn Đức

Thanh tra viên

3 859 138

0976 068 127

nvduc.snv@dongthap.gov.vn

3

Lê Hùng Khanh

Thanh tra viên

3 859 138

0938 336 668

lhkhanh.snv@dongthap.gov.vn

4

Lê Đông Du

Công chức

3 859 138

0989 215 607

lddu.snv@dongthap.gov.vn

IV

PHÒNG TỔ CHỨC BIÊN CHẾ VÀ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC

1

Trần Thị Nguyệt

Trưởng phòng

3 875 588

0914 577 580

ttnguyet.snv@dongthap.gov.vn

2

Lưu Minh Nhàn

Phó Trưởng phòng

3 853 103

0345 515 565

lmnhan.snv@dongthap.gov.vn

3

Đăng Hữu Trung

Công chức

3 853 103

0939 304 667

dhtrung.snv@dongthap.gov.vn

4

Nguyễn Thị Hồng Duyên

Công chức

3 853 103

0945 227 223

0988 019 395 

nthduyen.snv@dongthap.gov.vn

5

Phạm Hữu Bình

Công chức

3 875 588

0798 018 085

phbinh.snv@dongthap.gov.vn

6

Hà Thị Mỹ Thơ

Công chức

3 876 235

0366 544 866

htmtho.snv@dongthap.gov.vn

7

Trần Minh Đấu

Công chức

3 876 235

0383 822 925

tmdau.snv@dongthap.gov.vn

8

Nguyễn Duy Tân

Công chức

3 876 235

0942 607 950

ndtan.snv@dongthap.gov.vn

9

Huỳnh Thị Mỹ Yến

Công chức

3 876 235

0383 534 811

htmyen.snv@dongthap.gov.vn

10

Lê Minh Mẫn

Công chức

3 876 235

0896 696 660

lmman.snv@dongthap.gov.vn

V

PHÒNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

1

Lê Hoàng Dũng

Phó Trưởng phòng

3 851 803

0913 999 621

lhdung@dongthap.gov.vn

2

Võ Thị Diễm Trang

Phó Trưởng phòng

3 854 586

0377 470 513

vtdtrang.snv@dongthap.gov.vn

3

Nguyễn Thế Sang

Công chức

3 851 803

0912 499 139

ntsang.snv@dongthap.gov.vn

4

Nguyễn Thị Kim Kha

Công chức

3 851 803

0919 368 645

ntkkha.snv@dongthap.gov.vn

5

Huỳnh Văn Minh Cảnh

Công chức

3 851 803

0919 667 077

hvmcanh.snv@dongthap.gov.vn

6

Phạm Thị Thùy Dương

Công chức

3 851 803

0968 783 855

pttduong.snv@dongthap.gov.vn

7

Trần Thành Công

Công chức

3 853 737

0979 674 151

ttcong.snv@dongthap.gov.vn

8

Hồ Thị Kiều Diễm

Công chức

3 853 737

0377 262 375

htkdiem.snv@dongthap.gov.vn

9

Nguyễn Thanh Tuấn

Công chức

3 853 737

0939 188 465

nttuan.snv@dongthap.gov.vn

10

Đặng Thị Bích Trâm

Công chức

3 854 586

0343 985 936

dtbtram.snv@dongthap.gov.vn

VI

PHÒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

Số 04, đường Đặng Văn Bình, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

Hộp thư điện tử: btdkt.snv@dongthap.gov.vn

1

Ngô Tổng Trưởng

Trưởng phòng

3 854 521

0913 775 442

nttruong.snv@dongthap.gov.vn

2

Trần Minh Mẫn

Phó Trưởng phòng

3 871 015

0918 561 455

tmman.snv@dongthap.gov.vn

3

Phạm Hoàng Ân

Phó Trưởng phòng

3 851 244

0919 841 630

phan.snv@dongthap.gov.vn

4

Võ Nhựt Thông

Công chức

3 851 244

0917 135 182

vnthong.snv@dongthap.gov.vn

5

Cao Hoàng Duy Linh

Công chức

3 871 015

0939 296 535

chdlinh.snv@dongthap.gov.vn

6

Huỳnh Quang Khang

Công chức

3 871 015

0398 186 970

hqkhang.snv@dongthap.gov.vn

7

Nguyễn Thị Cẩm Giang

Công chức

3 871 015

0933 919 028

ntcgiang.snv@dongthap.gov.vn

8

Đoàn Thị Thúy An

Công chức

3 871 015

0987 639 969

dttan.snv@dongthap.gov.vn

VII

PHÒNG TÔN GIÁO

Số 04, đường Đặng Văn Bình, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

Hộp thư điện tử: btg.snv@dongthap.gov.vn

1

Châu Văn Tài

Trưởng phòng

3 858 775

0908 394 827

cvtai.snv@dongthap.gov.vn

2

Nguyễn Thái Nguyên

Phó Trưởng phòng

3 852 002

0888 752 257

ntnguyen.htm@dongthap.gov.vn

3

Bùi Thanh Sang

Công chức

3 852 002

0939 893 168

btsang.snv@dongthap.gov.vn

4

Trương Phát Tài

Công chức

3 852 002

0382 094 999

tptai.snv@dongthap.gov.vn

5

Nguyễn Phương Yến

Công chức

3 852 002

0939 323 405

npyen.snv@dongthap.gov.vn

6

Trương A Mực

Công chức

3 852 002

0911 293 966

ttvu.snv@dongthap.gov.vn

7

Trần Thanh Vũ

Công chức

3 852 002

0363 919 728

ttvu.snv@dongthap.gov.vn

VIII

TRUNG TÂM LƯU TRỮ LỊCH SỬ

Số 08, đường Đặng Văn Bình, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

Hộp thư điện tử: ttltls@dongthap.gov.vn

1

Trần Quốc Tuấn

Giám đốc

3 606 430

0919 190 667

tqtuan.snv@dongthap.gov.vn

2

Đỗ Thụy Thùy Giang

Phó Giám đốc

3 871 969

0913 786 169

dttgiang.snv@dongthap.gov.vn

3

Nguyễn Thị Hồng Lan

Viên chức

3 871 959

0972 568 278

nthlan@dongthap.gov.vn

4

Nguyễn Thị Thuý Duyên

Viên chức

3 871 014

0916 279 655

nttduyen.snv@dongthap.gov.vn

5

Đặng Thúy Oanh

Viên chức

3 871 014

0989 991 352

dtoanh.snv@dongthap.gov.vn

6

Nguyễn Văn Mãi

Viên chức

3 871 014

0834 007 008

nvmai.snv@dongthap.gov.vn

7

Trần Thị Thu Thảo

Viên chức

3 871 969

0946 016 516

tttthao.snv@dongthap.gov.vn

8

Trần Minh Trí

Viên chức

3 871 014

0918 810 685

tmtri.snv@dongthap.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông báo

Thông báo

Banner Lịch công tác

Banner Danh bạ hộp thư điện tử

Banner Lịch tiếp công dân

Banner Thi tuyển thi nâng ngạch công chức

Banner Bộ Nội vụ

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp

Banner Đường dây nóng

Banner Phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ cbccvc

Banner Công khai ngân sách

Banner Tổng đài 1022

Banner liên kết website

Xuất bản thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 362

Khách online: 3