Xuất bản thông tin

null ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Để bảo đảm công tác đào tạo, bồi dưỡng của Tỉnh trong giai đoạn 2021 -2025, gắn với yêu cầu thực tiễn của từng đơn vị, địa phương, nâng cao chất lượng và xem đào tạo, bồi dưỡng là một trong những nhiệm vụ đột phá, trọng tâm, Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành Công văn số 153/UBND-THVX ngày 22 tháng 4 năm 2022, chỉ đạo điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2021 – 2025, gồm các nội dung trọng tâm sau:

1. Về nội dung

Điều chỉnh nội dung “bồi dưỡng chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp xã” thành “bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã theo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025”.

2. Số lượng

Tổng lượt đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức: Điều chỉnh số lượng bồi dưỡng theo lộ trình giai đoạn 2022 - 2025 từ 38.294 lượt người thành 39.566 lượt người, cụ thể tăng chi tiết như sau:

- Đối với đào tạo lý luận chính trị: Tăng số lượng đào tạo lý luận chính trị xuống 60 lượt đào tạo so với Kế hoạch.

- Về đào tạo trình độ chuyên môn, đặc biệt là đào tạo đại học, sau đại học: Tăng số lượt đào tạo chuyên môn ở các trình độ đại học và sau đại học lên 620 lượt.

- Đối với các nội dung bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức: Tăng số bồi dưỡng thêm 592 lượt người.

3. Về kinh phí: Điều chỉnh kinh phí đào tạo, bồi dưỡng theo lộ trình giai đoạn 2022 - 2025 từ 88.609 triệu đồng thành 159.663 triệu đồng.

4. Về giải pháp trọng tâm

Để thực hiện Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Tỉnh đã rà soát, điều chỉnh, bổ sung năm 2022, Ủy ban nhân dân Tỉnh đề ra các giải pháp nhiệm vụ trọng tâm như:

- Tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức các ngành, các cấp về vai trò, nhiệm vụ của hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức trong việc bảo đảm chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng.

- Xây dựng hệ thống thể chế đồng bộ, khoa học.

- Rà soát chức năng, nhiệm vụ từ đó sắp xếp, nâng cao năng lực, chất lượng hệ thống các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng.

- Biên soạn mới, nâng cao chất lượng chương trình bồi dưỡng.

- Nâng cao năng lực quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng.

- Thực hiện quản lý chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.

- Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng./.

Có thể bạn quan tâm

Thông báo

Thông báo

Banner Lịch công tác

Banner Danh bạ hộp thư điện tử

Banner Lịch tiếp công dân

Banner Thi tuyển thi nâng ngạch công chức

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp

Banner Đường dây nóng

Banner Phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ cbccvc

Banner Công khai ngân sách

Banner Tổng đài 1022

Banner liên kết website

Xuất bản thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 362

Khách online: 3

Nút: dongthap.gov.vn:-1