DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XàTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1167/QĐ-UBND   ngày  13 tháng 8 năm 2021 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

STT

MÃ TTHC

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

NỘI DUNG

I

LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 

1

1.000775

Thủ tục Tặng  Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

1

2

2.000346

Thủ tục Tặng  Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

1

3

2.000337

Thủ tục Tặng  Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất

1

4

1.000748

Thủ tục  Tặng  Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình

1

5

2.000305

Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

1

II

LĨNH VỰC TÔN GIÁO

6

2.000509

Thủ tục  đăng ký hoạt động tín ngưỡng

1

7

1.001028

Thủ tục  đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng

1

8

1.001055

Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung

1

9

1.001078

Thủ tục  thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

1

10

1.001085

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

1

11

1.001090

Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung

1

12

1.001098

Thủ tục  đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã

1

13

1.001109

Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác

1

14

1.001156

Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

1

15

1.001167

Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

1

Thông báo

Thông báo

Banner Lịch công tác

Banner Danh bạ hộp thư điện tử

Banner Lịch tiếp công dân

Banner Thi tuyển thi nâng ngạch công chức

Banner Bộ Nội vụ

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp

Banner Đường dây nóng

Banner Phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ cbccvc

Banner Công khai ngân sách

Banner Tổng đài 1022

Banner liên kết website

Xuất bản thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 362

Khách online: 3

Nút: dongthap.gov.vn:-1