DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1167/QĐ-UBND   ngày  13 tháng 8 năm 2021 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

STT

MÃ TTHC

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

NỘI DUNG

I

LĨNH VỰC  CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

1

1.005394

Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng II

1

II

LĨNH VỰC TỔ CHỨC BỘ MÁY

2

2.001946

Thủ tục Thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

1

3

2.001941

Thủ tục Thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

1

4

1.003735

Thủ tục Thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

1

5

1.009331

Thủ tục Thẩm định thành lập tổ chức hành chính

1

6

1.009332

Thủ tục Thẩm định tổ chức lại tổ chức hành chính

1

7

1.009333

Thủ tục Thẩm định giải thể tổ chức hành chính

1

III

LĨNH VỰC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

8

2.000465

Thủ tục Thẩm định thành lập thôn mới, thôn tổ dân phố

1

IV

LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ QUỸ XÃ HỘI, QUỸ TỪ THIỆN CÓ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG TRONG TỈNH

9

1.003822

Thủ tục Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

1

10

2.001590

Thủ tục Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ

1

11

2.001567

Thủ tục Công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ

1

12

1.003621

Thủ tục Thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ

1

13

1.003916

Thủ tục Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

1

14

1.003950

Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị đình chỉ có thời hạn hoạt động

1

15

1.003920

Thủ tục Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, mở rộng phạm vi hoạt động quỹ

1

16

1.003879

Thủ tục Đổi tên quỹ

1

17

1.003866

Thủ tục Quỹ tự giải thể

1

V

LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỘI

18

1.003503

Thủ tục Công nhận ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh

1

19

2.001481

Thủ tục Thành lập hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, trong huyện

1

20

1.003960

Thủ tục Phê duyệt điều lệ hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, trong huyện

1

21

2.001678

Thủ tục Đổi tên hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, trong huyện

1

22

2.001688

Thủ tục Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, trong huyện

1

23

1.003732

Thủ tục Hội tự giải thể có phạm vi hoạt động trong tỉnh, trong huyện

1

24

1.003900

Thủ tục Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh

1

25

1.003858

Thủ tục Cho phép hội Trung ương hoặc Hội liên tỉnh đặt văn phòng đại diện tại tỉnh

1

VI

LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 

26

2.000449

Thủ tục Tặng thưởng Bằng khen cấp Tỉnh

1

27

1.000934

Thủ tục Tặng Cờ thi đua cấp Tỉnh

1

28

1.000924

Thủ tục Tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp Tỉnh”

1

29

2.000287

Thủ tục Tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.

1

30

2.000437

Thủ tục Tặng thưởng Bằng khen cấp Tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề.

1

31

1.000898

Thủ tục Tặng Cờ thi cấp Tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề.

1

32

2.000422

Thủ tục Tặng thưởng Bằng khen cấp Tỉnh về thành tích đột xuất.

1

33

2.000418

Thủ tục Tặng thưởng Bằng khen cấp Tỉnh cho gia đình.

1

34

1.000681

Thủ tục Tặng thưởng Bằng khen cấp Tỉnhvề thành tích đối ngoại.

1

VII

LĨNH VỰC TÔN GIÁO

35

1.001894

Thủ tục đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

1

36

1.001886

Thủ tục đăng ký sửa đổi hiến chương của tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

1

37

1.001875

Thủ tục đề nghị thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

1

38

1.001854

Thủ tục đăng ký thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành là người đang bị buộc tội hoặc người chưa được xóa án tích

1

39

1.001843

Thủ tục đề nghị sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cử trú hợp pháp tại Việt Nam

1

40

1.001832

Thủ tục đề nghị mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam thực hiện hoạt động tôn giáo ở một tỉnh

1

41

1.001818

Thủ tục đề nghị mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài đến giảng đạo cho tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo ở một tỉnh

1

42

1.001807

Thủ tục đề nghị thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

1

43

1.001797

Thủ tục đề nghị thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

1

44

2.002167

Thủ tục thông báo thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

1

45

1.001775

Thủ tục đề nghị cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

1

46

2.000713

Thủ tục đề nghị tự giải thể tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương

1

47

1.001550

Thủ tục đề nghị giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương của tổ chức

1

48

1.000788

Thủ tục thông báo về việc đã giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương của tổ chức

1

49

1.000780

Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều 19 của Nghị định số 162/2017/NĐ-CP

1

50

1.000766

Thủ tục đề nghị cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

1

51

1.000654

Thủ tục thông báo người được phong phẩm hoặc suy cử làm chức sắc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

1

52

1.000638

Thủ tục thông báo hủy kết quả phong phẩm hoặc suy cử chức sắc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

1

53

2.000269

Thủ tục đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

1

54

2.000264

Thủ tục đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

1

55

1.000604

Thủ tục thông báo về người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

1

56

1.000587

Thủ tục thông báo về người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

1

57

1.000535

Thủ tục thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

1

58

1.000517

Thủ tục thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức đối với tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

1

59

1.000415

Thủ tục thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức đối với tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

1

60

1.001642

Thủ tục thông báo thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành

1

61

1.001640

Thủ tục thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 và khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

1

62

1.001637

Thủ tục thông báo cách chức, bãi nhiệm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh.

1

63

2.000456

Thủ tục đăng ký mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáo.

1

64

1.001628

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnh.

1

65

1.001626

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnh.

1

66

1.001624

Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc một tỉnh

1

67

1.001610

Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc một tỉnh.

1

68

1.001604

Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh.

1

69

1.001589

Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh.

1

VIII

LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THANH NIÊN

70

1.003999

Thành lập tổ chức thanh niên xung phong.

1

71

2.001717

Giải thể tổ chức thanh niên xung phong.

1

72

2.001683

Thủ tục xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong.

1

IX

LĨNH VỰC VĂN THƯ, LƯU TRỮ

73

1.003657

Thủ tục phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại phòng đọc.

1

74

1.003649

Thủ tục cấp bản sao và chứng thực lưu trữ.

1

75

2.001540

Thủ tục cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề lưu trữ.

1

 

 

Thông báo

Thông báo

Banner Lịch công tác

Banner Danh bạ hộp thư điện tử

Banner Lịch tiếp công dân

Banner Thi tuyển thi nâng ngạch công chức

Banner Bộ Nội vụ

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp

Banner Đường dây nóng

Banner Phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ cbccvc

Banner Công khai ngân sách

Banner Tổng đài 1022

Banner liên kết website

Xuất bản thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 362

Khách online: 3

Nút: dongthap.gov.vn:8080