Xuất bản thông tin

null Một số nội dung trọng tâm trong công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Đồng Tháp năm 2021

Trang chủ Thi đua khen thưởng

Một số nội dung trọng tâm trong công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Đồng Tháp năm 2021

Với mục đích tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, huy động tối đa mọi tiềm năng, nguồn lực để thực hiện các phong trào thi đua yêu nước để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, tạo điểm khởi đầu tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Đại Hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các ngày lễ lớn, kỷ niệm trong năm 2021. Hướng tới kỷ niệm 73 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2021); trên cơ sở đó công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Đồng Tháp được đề ra với các nội dung trọng tâm như sau:

           

           Thứ nhất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến

            - Các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về truyền thống yêu nước, về tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tập trung tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước; các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn nhất là việc tổ chức triển khai các hoạt động chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

            - Làm tốt công tác bồi dưỡng, phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến; kịp thời biểu dương, khen thưởng, khích lệ các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trên các lĩnh vực công tác; phối hợp với cơ quan, báo, đài xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tin bài, phóng sự, phim tài liệu về các phong trào thi đua, gương điển hình tiên tiến để tuyên truyền, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng. 

            - Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp giữa Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tỉnh với Báo Đồng Tháp chuyên trang “Thi đua là yêu nước”, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp chuyên mục “Gương sen Đồng Tháp”, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Biểu dương, tôn vinh, nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

- Phối hợp, hướng dẫn các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp Tỉnh, UBND các huyện, thành phố trong Tỉnh triển khai có hiệu quả công tác xây dựng và nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2020 - 2025 theo tinh thần Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2020 của UBND Tỉnh.

            Thứ hai, tổ chức thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua do các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội Trung ương và Thủ tướng Chính phủ phát động như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện Văn hóa công sở”, “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” và các phong trào thi đua chuyên đề trọng tâm của Tỉnh.

- Thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

            Thứ ba, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

            - Phát động và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021. Các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, nội dung, tiêu chí thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị, phù hợp với tình hình của cơ quan, đơn vị, địa phương; tiếp tục đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với tổ chức thực hiện các phong trào thi đua để phong trào thi đua thực sự là động lực, trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm thường xuyên của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi đơn vị, cá nhân, góp phần phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của Tỉnh.

            - Thi đua phát triển công nghiệp theo chuỗi giá trị ngành hàng, tái cơ cấu ngành công nghiệp và xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp để đưa vào hoạt động.

- Thi đua tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo chiều sâu, thích ứng với biến đổi khí hậu, gắn với phát triển kinh tế nông thôn thông qua Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và xây dựng nông thôn mới.

- Thi đua cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh, huy động nguồn lực xã hội đầu tư phát triển hạ tầng; tăng cường các chính sách, giải pháp tạo việc làm mới cho người lao động sau giai đoạn hậu Covid-19.

- Thi đua tiếp tục phát triển thương mại - dịch vụ theo hướng văn minh, hiện đại, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân phát triển thương mại điện tử; củng cố và phát triển du lịch.

- Thi đua phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế hợp tác, khởi nghiệp; phát triển và hoàn thiện mô hình Hội quán, tạo nguồn chuyển đổi thành hợp tác xã.

- Thi đua thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành ngân sách nhà nước theo đúng quy định, gắn với phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

- Thi đua để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án quan trọng; đặc biệt là các dự án trong lĩnh vực giao thông, công nghệ thông tin, y tế.

            - Tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp chủ yếu tiếp tục cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ thúc đẩy phát triển doanh nghiệp. Hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021. Thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật ở tất cả các ngành, các cấp. Quan tâm phát triển văn hóa, xã hội để nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của người dân; bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Củng cố quốc phòng, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục tập trung thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội.

            Thứ tư, tổ chức thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

            - Thi đua giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề bức xúc xã hội, nhất là tệ nạn ma túy, xâm hại trẻ em, trẻ em vi phạm pháp luật.

- Thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, nâng cao khả nâng sẵn sàng chiến đấu, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhằm giữ vững môi trường ổn định để phát triển.

            Thứ năm, về thực hiện công tác khen thưởng

- Thi đua trong xây dựng, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, hướng tới xây dựng hình ảnh và con người Đồng Tháp.

            - Nâng cao chất lượng công tác xét duyệt, thẩm định hồ sơ khen thưởng, đảm bảo khen thưởng kịp thời, công khai và minh bạch theo đúng quy định của Luật Thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

            - Đẩy mạnh việc cải cách hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng, thực hiện các thủ tục hành chính theo hình thức trực truyến mức độ 4. Thực hiện công khai danh sách các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng trên Trang thông tin điện tử, Cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương để lấy ý kiến nhân dân đối với khen thưởng cấp nhà nước.

            - Đối với khen thưởng cấp nhà nước theo các chuyên đề, khen thưởng đột
xuất: Giao cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng Tỉnh thẩm định hồ sơ khen thưởng báo cáo Hội đồng Thi đua khen thưởng Tỉnh xem xét trước khi trình UBND Tỉnh.

            - Đối với khen thưởng của Tỉnh, của các ngành, đơn vị, địa phương: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trong phạm vi thẩm quyền khen thưởng, căn cứ các quy định về thi đua, khen thưởng, phong trào thi đua và thành tích đạt được của các tập thể, cá nhân để có các hình thức biểu dương, khen thưởng và đề nghị UBND Tỉnh khen thưởng kịp thời, phù hợp.

Thứ sáu, về công tác kiểm tra, giám sát

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các ngành, đơn vị, địa phương thực hiện công tác thi đua, khen thưởng theo đúng quy định của pháp luật; giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, thắc mắc của tổ chức, công dân về chế độ, chính sách đối với công tác thi đua, khen thưởng. Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nhằm tăng cường, nâng cao chất lượng hơn nữa công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng trên địa bàn Tỉnh.

- Thi đua nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Với sự đồng lòng quyết tâm thực hiện từ các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất định các nội dung trong công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 của tỉnh Đồng Tháp sẽ đạt được kết quả khả quan theo kế hoạch đã đề ra./.

Trần Minh Mẫn

Phòng Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ

Có thể bạn quan tâm

Thông báo

Thông báo

Banner Lịch công tác

Banner Danh bạ hộp thư điện tử

Banner Lịch tiếp công dân

Banner Thi tuyển thi nâng ngạch công chức

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp

Banner Đường dây nóng

Banner Phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ cbccvc

Banner Công khai ngân sách

Banner Tổng đài 1022

Banner liên kết website

Xuất bản thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 362

Khách online: 3