Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp ban hành Nghị quyết về phát triển thanh niên tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021 - 2030

Đồng Tháp ban hành Nghị quyết về phát triển thanh niên tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021 - 2030

Sáng ngày 24 tháng 3 năm 2022, Hội đồng nhân dân Tỉnh tổ chức kỳ họp đột xuất lần thứ nhất Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, xem xét thông qua Nghị quyết về phát triển thanh niên tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021 - 2030.  Kỳ họp có 50/58 đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh về dự, chủ trì kỳ họp do ông Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy/Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh, cùng các Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh; tham dự kỳ họp có ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng/Bí thư Tỉnh ủy/Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Đồng Tháp, ông Phạm Thiện Nghĩa, Phó Bí thư Tỉnh ủy/Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh, cùng các Ủy viên Ủy ban nhân dân Tỉnh.

Quang cảnh kỳ họp đột xuất lần thứ nhất Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa X,

 nhiệm kỳ 2021 - 2026

            Qua 01 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc trên tinh thần trách nhiệm cao, kết quả có 50/50 đại biểu thống nhất thông qua Nghị quyết về phát triển thanh niên tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021 - 2030, đạt tỷ lệ 100%.

Quang cảnh các đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh biểu quyết thông qua

 Nghị quyết về phát triển thanh niên tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021 - 2030

Nội dung chủ yếu của Nghị quyết, gồm: Mục tiêu tổng quát; 06 mục tiêu cụ thể (với 38 chỉ tiêu); 08 nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện, cụ thể:

- Mục tiêu tổng quát: Xây dựng thế hệ thanh niên tỉnh Đồng Tháp phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có lý tưởng cách mạng, có đạo đức, ý thức công dân, chấp hành pháp luật; có sức khỏe và lối sống lành mạnh; có văn hóa, kiến thức, trình độ học vấn, kỹ năng sống, nghề nghiệp và việc làm; có ý chí lập thân, lập nghiệp, năng động, sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ. Phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh và hội nhập quốc tế. Nâng cao tinh thần cống hiến, xung kích, tình nguyện và trách nhiệm của thanh niên.

- Mục tiêu cụ thể: (1) tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; cung cấp thông tin về tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho thanh niên; (2) giáo dục, nâng cao kiến thức, kỹ năng; tạo điều kiện để thanh niên bình đẳng về cơ hội học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo; (3) nâng cao chất lượng đào tạo nghề và tạo việc làm bền vững cho thanh niên; phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao; (4) bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho thanh niên; (5) nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên; (6) phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện: (1) tăng cường sự chỉ đạo của chính quyền các cấp; (2) đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật; (3) hoàn thiện cơ chế, chính sách về thanh niên; (4) tăng cường cung cấp dịch vụ, hoạt động hỗ trợ thanh niên; (5) đẩy mạnh hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế; (6) hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết; (7) phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội; (8) nguồn lực thực hiện Nghị quyết.

So với giai đoạn 2016 - 2020 và Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, Nghị quyết về phát triển thanh niên tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2030, có các điểm mới như:

- Trong nội dung mục tiêu tổng quát, có các điểm mới như: Xây dựng thế hệ thanh niên có kỹ năng sống, nghề nghiệp và việc làm; có ý chí lập thân, lập nghiệp, năng động, sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ; nâng cao tinh thần cống hiến, xung kích, tình nguyện và trách nhiệm của thanh niên.

- 06 mục tiêu cụ thể đều mới.

- Trong 38 chỉ tiêu: Có 24 chỉ tiêu mới so với giai đoạn 2016 - 2020; 14 chỉ tiêu giống nội dung; trong đó, có 01 chỉ tiêu cao hơn giai đoạn 2016 - 2020: Hằng năm giải quyết việc làm cho ít nhất 20.000 thanh niên (giai đoạn trước của Tỉnh là 16.000 thanh niên). Có 02 chỉ tiêu cao hơn Trung ương (giai đoạn 2021 - 2030) là: Tỷ lệ thanh niên thất nghiệp ở đô thị dưới 5% (Trung ương là 7%); tỷ lệ thanh niên thiếu việc làm ở nông thôn dưới 3% (Trung ương là 6%).

- Trong 24 chỉ tiêu mới, có 01 chỉ tiêu cao hơn Trung ương (giai đoạn 2021 - 2030), 01 chỉ tiêu điều chỉnh nội dung cho phù hợp với tình hình của Tỉnh: (1) Đến năm 2030, ít nhất 70% thanh niên sử dụng thành thạo các phương tiện kĩ thuật số phục vụ mục đích giao tiếp, truyền thông, kinh doanh trên nền tảng kinh tế số (Trung ương là 50%); (2) Hằng năm, bảo đảm 100% thanh niên là báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật người dân tộc thiểu số được bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật (Trung ương là “Hằng năm, có ít nhất 20% thanh niên làm báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật là người dân tộc thiểu số và tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật; phấn đấu đến năm 2030 đạt tỷ lệ 100%).

- Có 04 chỉ tiêu bổ sung: (1)“Hằng năm, ít nhất 90% thanh niên đi lao động ở nước ngoài sau khi về nước được tiếp tục đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, hỗ trợ lập nghiệp, khởi nghiệp”;(2) “Hằng năm, có ít nhất 01 hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về học và sử dụng ngoại ngữ cho thanh thiếu niên”; (3) “Đến năm 2030, phấn đấu 100% các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học phổ thông có câu lạc bộ tiếng Anh hoặc câu lạc bộ ngoại ngữ khác”; (4) “Đến năm 2030, ít nhất 60% thanh niên có khả năng giao tiếp ngoại ngữ tương đương với trình độ bậc 1 trở lên theo khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Theo đó, Hội đồng nhân dân Tỉnh giao Ủy ban nhân dân Tỉnh xây dựng Chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện, trong đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện hiệu quả Nghị quyết./

Thanh Tuấn, Phòng CCHC và XDCQ - Sở Nội vụ

Có thể bạn quan tâm

Thông báo

Thông báo

Banner Lịch công tác

Banner Danh bạ hộp thư điện tử

Banner Lịch tiếp công dân

Banner Thi tuyển thi nâng ngạch công chức

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp

Banner Đường dây nóng

Banner Phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ cbccvc

Banner Công khai ngân sách

Banner Tổng đài 1022

Banner liên kết website

Xuất bản thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 362

Khách online: 3

Nút: dongthap.gov.vn:-1